سیستم حقوق و دستمزد

محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان، يکي از وقت گيرترين فعاليت هايي است که همواره با احتمال بروز خطاهاي انساني در جمع آوري اطلاعات کارکرد و محاسبه دقيق حقوق و مزاياي پرسنل همراه بوده است. به این منظور شرکت فرابری داده های آماری پارس با تهیه سیستم هایی که مجموعه عملیات مربوط به فرایند کارگزینی و حقوق و دستمزد از ثبت اطلاعات پایه، ثبت حكم، محاسبات و گزارش دهی متنوع را پوشش می دهد و با هدف ایجاد انعطاف پذیری لازم در فرایند پرداخت حقوق، محاسبات پیچیده و متنوع را به سرعت و با دقت زیاد انجام داده و از این حیث تسهیلات کارآمدی را فراهم کرده است.