دپارتمان آمار

شرکت فرابری داده های آماری پارس با بهره گیری از متخصصین در زمینه آمار و کامپیوتر درصدد ارائه خدمات در زمینه های مختلف آماری در دپارتمان آمار می باشد که به برخی از آنها میتوان با اینگونه اشاره نمود. مطالعه و تدوین نظام های طراحی و پیاده سازی سیستم داده آمایی طراحی و پیاده سازی مجموعه های محاسبات آماری و طراحی و پیاده سازی مدل های پیش بینی و مدل بندی فرایند ها طراحی و پیاده سازی مدل های هوشمند طراحی و پیاده سازی عملیات نظر سنجی و تحلیل نتایج کنترل کیفیت آماری ارائه مشاوره تخصصی آماری نمایشگاه های علمی و تخصصی و همایش های مرتبط طراحی و راه اندازی مراکز پردازش داده ها و انجام کلیه امور آماری.