دپارتمان سخت افزار

با توجه به پيشرفت سريع علم و تکنولوژى کامپيوتر و اهميت فناورى اطلاعات، ایجاد بستر سخت افزاری مناسب ، جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری ، امری اجتناب ناپذیر است ؛ لذا شرکت فناوری داده های آماری پارس زیر نظر مدیریت آمار و فناوری از متخصصان و مهندسین فناوری اطلاعات با برخی مسولیت های محوله در واحد سخت افزار و شبکه بهره گرفته است. نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار پشتیبانی سخت افزار رایانه ای تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار بررسی وضعیت موجود سخت افزار شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات نگهداري صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active و Passive بر اساس استاندارد هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات تهیه مستندات جامع شبکه شامل: فهرست تجهیزات و پریزهاي شبکه، نقشه مسیر عبور کابلهاي شبکه، جانمائی تجهیزات وایرلس آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active آگاهی کامل از نحوه ارتباطات کابلی (مسی/فیبر نوري) و بی سیم ساختمانهاي اداره و نحوه دسترسی به شبکه اینترانت و اینترنت آگاهی کامل از نحوه عیب یابی درونی شبکه و رسیدگی به مشکلات احتمالی نگهداري ، پشتیبانی و عیب یابی از نقطه ابتدایی تا انتهایی شبکه موجود