سیستم حسابداری مالی

در دنياي امروزي مديران جهت تصمیم گیری صحیح نیازمند وجود اطلاعات مالي به موقع و قابل اتکا هستند. بر همین اساس حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی نقش بسیار مهمی در عرصه فعالیت های اقتصادی دارد. از اينرو شرکت فرابری داده های آماری پارس جهت رفع نياز مشتريان و تسهيل نمودن كارهاي مالي سیستم حسابداري را توليد نموده است. با توجه به ساختار استاندارد حسابداری در ایران، عموم سیستم های حسابداری که طراحی شده اند، دارای امکانات مشخصی می باشند. با توجه به این نکته، هدف اصلی در طراحی سیستم حسابداری شرکت فرابری داده های آماری پارس سرعت بخشیدن به انجام کار با سیستم از طریق ایجاد امکانات کاربردی در نرم افزار می باشد. از برخی امکانات سیستم به مواردی می توان اشاره کرد. معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تلفیقی و مقایسه ای بین آنها امکان طبقه بندی حساب ها امکان معرفی تفصیلی های مختلف انجام عملیات قابل تنظیم مرتب سازی آرتیکل های سند با الگوی استاندارد در زمان ثبت اسناد حسابداری امکان تعریف الگوهای مختلف چاپ سند مرکب و استفاده از آنها در زمان چاپ اسناد امکان مشاهده مانده حساب یا دفتر حساب در زمان ثبت اسناد حسابداری معرفی چندین شماره سند معرفی ماهیت حساب ها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباه کاربران امکان دریافت گزارشات استاندارد مالی