سیستم اموال

حفظ اموال در تمام دوران ازجمله مواردی بوده است که برای آن حساسیت های زیادی قائل بوده اند با توجه به حجم بالاي اموال در برخی ادارات وسازمان‌ها، امكان نگهداري آمار و اطلاعات واموال‌ گرداني در سازمان‌ هاي بزرگ بسيار دشوار و گاه غير ممكن است و بعضا زمان اموال ‌گرداني مغايرت‌هاي بي‌شماري به چشم مي‌خورد كه رديابي آن كاري طاقت‌ فرسا و گاهي غير ممكن خواهد بود. نرم افزار اموال و دارایی شركت فرابری داده های آماری پارس با توانایی ثبت هر کالا به همراه مشخصات کامل و گروهبندی کالاها به همراه تعیین موقعیت استقرار، این امکان را برای حسابداران و مدیران مالی فراهم می آورد تا با استفاده از گزارشات سیستم به پیگیری عملیات و فرایند های انجام شده برای هر دارایی ثابت سازمان بپردازند. از سوي ديگر ارائه گزارش اموال هر سازمان بصورت سالانه امري الزامي مي باشد. شركت فرابری داده های آماری پارس جهت سهولت كار و نگهداري و مديريت اطلاعات اموال سازمانها و تسريع بخشيدن در تهيه گزارشات، نرم افزار اموال را با ویژگی هایی طراحي نموده است. • امکان ثبت اطلاعات اولیه سیستم اعم ازکالاها، معاونت ها، واحدهای اداری، امناء اموال(تحویل گیرندگان)، کشورها، رنگ ها، طبقات، نوع مدارک،ادارات/اتاق/پرسنل، نوع استخدامی، نحوه تحصیل و وضعیت کالاو... • ثبت کالاها به همراه مشخصات کامل و مختص به هر کالا، در طبقات مختلف • امکان ثبت فیلدهای اطلاعاتی برای هریک از طبقات کالا • امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غيرمنقول • امکان تعریف فرم های رابط در جمعداری(خروج مال از نگهبانی، صورت جلسه واگذاری امانی یا موقت، سند انتقال قطعی، صورت جلسه فروش اموال و حوادث) • تحویل وتحول کالا ما بین افراد • صدور رسید انبار برای کالاهای دریافت شده از انبار • ثبت انتقال موقت(وبرگشت) کالا • بت انتقال دائم کالا